Činnost jednotky v roce 2019

06. 1. 2020

Činnost jednotky a jejich členů je různorodá.

Asi tou nejhlavnější zprávou je, že se obci a hlavně díky panu starostovi podařilo omladit vozový park naší jednotky. Jak asi víte, vozidlo CAS, které bylo v naší jednotce zařazeno ve výjezdu již řadu let oslavilo úctyhodných 52let. I přes veškerou snahu o údržbu, se čas nedá zastavit a tak vozidlo potřebovalo čím dál častěji nákladné opravy. Za tu dobu co bylo vozidlo u nás, si ho kluci vymazlili, bylo upraveno pro převoz DT, náhradních TL, nářadí pro pilaře, plovoucí čerpadlo, technické prostředky atd. Bylo ale jasné, že je potřeba obměna. Pro naši jednotku vzhledem k odlehlosti od stanic HZS a jejich dojezdovým časům, a současnému vývoji počasí je cisterna nezbytnou součástí vybavení. Proto jsme uvítali, když nám pan starosta nabídl, abychom se zajeli podívat do Svratoucha, kde místní jednotka dostala nové cisternové vozidlo a jejich CAS byla na odkup. Vozidlo je typově stejné jako naše CAS, ale po technické stránce je o dvacet let mladší a to je na něm opravdu hodně znát. Kluci na něm již odpracovali spoustu hodin aby bylo upraveno pro všechny naše technické prostředky a další úpravy budou následovat. Již teď ale máme na obci plně funkční cisternu, která je schopná zasáhnou kdykoliv v případě potřeby. Tím že jde o stejné vozidlo jako naše původní cisterna, odpadla i nutnost přestavby hasičské zbrojnice.

Do výbavy jednotky jsme v letošním roce zařadili speciální oděv proti bodavému hmyzu Sršáň, vysavač na bodavý hmyz a novou elektrocentrálu.

Jednotka je vybavena dýchací technikou a tak k naší pravidelné činnosti patří každé tři měsíce výcvik s použitím dýchací techniky. A tím se dostáváme k činnosti jednotky v tomto roce.

Hned 6. ledna se jednotka sešla na stanici HZS v Poličce, kde pod dohledem kolegů z HZS provedla výcvik. Jednalo se o vyhledání osob v neznámém prostředí, s nulovou viditelností za pomocí DT. V kostce lze říci, že nositelé DT v plné ústroji se zakrytým zorníkem prohledávají přesně daným postupem několik členitých místností a vyhledávají pouze pomocí hmatu osobu, která se někde v daném prostoru nachází. Osobu která je bezvládná potom podobným způsobem musí transportovat ven. (náročný způsob, popsat průběh) Tímto způsobem se zasahuje při reálném zásahu v zakouřených prostorách. Zkoušela se i komunikace při zásahu a členové jednotky kteří nejsou nositeli DT provedli vyproštění osoby pomocí našich speciálních nosítek ze značně členitého sklepního prostoru pod stanicí HZS a to i s pomocí termokamery.

2. března Dolánky výjezd jednotky

Vyjela jednotka k domu čp.5, kde došlo k zatopení sklepních prostor domu. Voda dosahovala výše 1,5m. Protože se ve sklepě nacházelo elektrické zařízení, došlo nejprve k odpojení elektrické energie a potom začalo odčerpávání vody pomocí kalového čerpadla a následně i plovoucího čerpadla. Protože se voda do sklepa dostávala kamenným základem stále, čerpání pokračovalo až do doby, kdy si majitel zajistil vlastní čerpadlo na vodu.

Zároveň probíhalo i hledání sklepního odtokového kanálu pomocí výkopů v prostoru zahrady za účelem jeho zprůchodnění. Ten se ale v místech určených majitelem nepodařilo najít. Po zajištění čerpadla majitelem bylo čerpání vody ukončeno, místo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

DT – příprava na revize

V letošním roce prošla část naší DT pravidelnou revizí. DT byla v rámci pravidelné přípravy vydýchána a následně odvezena na HZS do Svitav, kde proběhlo její přezkoušení.

Obec a jednotka také mají v letošním roce za sebou kontrolu z HZS. Ta proběhla také v měsíci březnu.

15.-16.března prošli výcvikem pilařů který se konal v Korouhvi, Daniel Musílek a Václav Mešťan. Tím pádem má jednotka již tři pilaře.

Cisterna musela být v březnu stažena z výjezdu a poslána do opravy. 15.dubna tak po návratu z opravy byla znovu dovybavena a připravena do akce.

Na Taktické cvičení okrsku Borová, které proběhlo v Pusté Rybné tak jednotka vyjela s DA AVIA a PPS12. Procvičovala se jako již tradičně dálková doprava vody.

14. dubna vyjela jednotka k odstranění nebezpečného stavu, strom ohrožující stavbu (budova u hřiště). Bylo provedeno zajištění prostoru a stromu a následně se započalo s postupným odstraněním tohoto nebezpečného stavu. Po ukončení prací a úklidu prostoru se jednotka vrátila zpět na základnu. 

22. května Jednotka vyjela ke Kučerovu mlýnu aby provedla protipovodňová opatření. Potok Hlučál se rozvodnil a přeléval se přes místní komunikaci. V ohroženém prostoru se nacházel i sloup s trafem a díky ucpané propusti voda začala podemílat krajnici místní komunikace. Bylo rozhodnuto o výstavbě protipovodňové hráze z pytlů z pískem a zprůchodnění propusti pod komunikací. Část jednotky začala s plněním pytlů s pískem a stavbu hráze na dvou ohrožených úsecích a část jednotky čistila propusť. Po zprůchodnění propusti se odlehčilo tělesu místní komunikace a po vystavění hrází jednotka odjela zkontrolovat budovy které těsně přiléhají k toku řeky Svratky. Po provedené kontrole těchto míst se jednotka vrátila zpět na základnu.

30.května jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů – odstranění stromu u čp. 22. Členové jednotky provedli zajištění prostoru, pokácení, rozřezání a odstranění stromu.

Jednotka zajistila dočasné uzavření komunikace po dobu kácení a v průběhu likvidačních a úklidových prací byla řízena doprava na komunikaci. Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

DT – výcvik

Začátkem měsíce června byl proveden další z pravidelných výcviků s DT. Členové jednotky v DT provedli rozebrání protipovodňové hráze na cestě u Kučerova mlýna a následné zasypání děr v komunikaci.

14.srpna vyjela jednotka na likvidaci obtížného hmyzu penzionu Na Bělisku. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že vosy mají dvě hnízda v prostoru střešní konstrukce, v těsné blízkosti oken a k zateplení budovy. Vzhledem k výšce byl použit nastavovací žebřík a zahájena likvidace hmyzu pomocí sprejů. Zasahující hasiči použili oblek proti hmyzu Sršáň a ochranné včelařské kukly. Po ukončení zásahu jednotka přejela na další likvidaci obtížného hmyzu u Balabánů kde nalezla velké vosí hnízdo v prostoru půdy těsně u komínového tělesa. Bylo rozhodnuto o fyzickém odstranění celého hnízda a následné likvidaci pomocí sprejů. Po odstranění hnízda a likvidaci vos se jednotka vrátila na základnu.

 

10.září jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných stavů. Jednalo se o jeden ze stromů u chaty s číslem evidenčním 60 který se nebezpečně nakláněl a hrozí jeho pád částečně na chatu a na přilehlou cestu. Bylo tedy rozhodnuto o jeho odstranění. Následně po pokácení byl proveden úklid místa zásahu a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

27.9. taktické cvičení OO

Jednotka vyjela na žádost operačního střediska k plnění úkolů taktického cvičení v prostoru bývalého vysílače Pohodlí u Litomyšle. Po příjezdu na místo plnila úkoly dle pokynů velitele cvičení. Po splnění všech úkolů se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka má tímto cvičením splněny podmínky pro zařazení do předurčených jednotek pro ochranu obyvatelstva.

 

22.října výcvik jednotky

Další pravidelný výcvik s DT proběhl v úterý 22.řijna, kdy jsme v DT prováděli přesun vybavení ze staré CAS do nové.

 

13. listopadu byl jednotce v brzkých ranních hodinách vyhlášen poplach. Jednalo se o požár fary v Pusté Rybné. Při příjezdu byla zasažena ohněm velká část střechy  a tak bylo nutné provádět zásah v DT. Bylo nasazeno několik vodních proudů, přivolána byla i výšková technika, speciální hasící zařízení Cobra a protiplynový automobil, vozidlo které je vybaveno dýchací technikou pro dlouhotrvající zásahy. Zásah byl velice náročný a protáhl se pro naši jednotku na xx hodin, včetně dohlídky požářiště, kdy naše jednotka spolu s jednotkou z Pusté Rybné několikrát prováděli dohašování ohnisek v objektu. Na místě zasahovalo celkem devět hasičských jednotek.

 

V tomto roce má tedy jednotka celkem osm výjezdů a dvě taktická cvičení. Čtyřikrát proběhl výcvik s DT na kterém jsou přítomni všichni členové jednotky.

 

Velké poděkování zasluhují kluci z jednotky, kteří pod vedením Tomáše Musílka odvádějí opravdu velké kvantum práce a to jak na svěřené technice a při přípravě vybavení, i při všech souvisejících činnostech, včetně zásahů.

Jednotka je i pro příští rok zařazena v plánu plošného pokrytí do druhého stupně i pro obce v kraji Vysočina a to konkrétně pro Spělkov, Krásné, České Milovy a Sedliště.

 

Riziko požárů i jiných mimořádných událostí v posledních letech enormně vzrůstá. Je proto potřeba aby naše jednotka byla v případě potřeby připravena kdykoliv efektivně zasáhnou a pomoci komukoliv, kdo bude naši pomoc potřebovat. Nejsou to ale jen požáry, a technické zásahy typu stromů, bodavého hmyzu, nebo bleskových povodní. Musíme být také připraveni zasáhnou v rámci možností při nehodách v katastru obce a v neposlední řadě dokázat pomoci i při zdravotních problémech, transportech osob atd. Proto do budoucna chceme klást ještě větší důraz na zdravotnickou přípravu členů naší jednotky a pokud to jen trochu půjde, získat finanční prostředky na zakoupení defibrilátoru. Jak vidíme v okolních obcích, je to velice užitečná věc a na obcích s dojezdem ZZS v řádu desítek minut i mnohdy rozhodující v přežití pacientů s náhlou příhodou.

Tolik tedy o činnosti jednotky v tomto roce.

Rubrika: Aktuality | Autor: josef
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: