KPO6

Encyklopedie

Bt dobrovolnm hasiem

Bt dobrovolnm hasiem, lenem SH MS je dvod k hrdosti. A to z mnoha dvod. Dobrovoln hasii jsou nejpoetnjm obanskm sdruenm v R, ze vech obanskch sdruen maj nejvce dt a mldee ve svch adch. Jejich pomoc spoluobanm a sttu pi opravch techniky, drb vodnch zdroj a dalch veejn prospnch innostech kadoron pedstavuj miliardov stky. To jsou vak kvantitativn ukazatele, kter jsou sice velmi vznamn, ale pesto nevystihuj hlavn podstatu dobrovolnick innosti. Nejdleitj je zpsob jakm je naplovno posln dobrovolnho hasistva , tedy pomoc blinmu. Dobrovolnci se odliuj od ostatnch svch spoluoban pedevm tm, e nemysl jen na sebe, ale mysl i na ostatn. Pomhaj a jsou pipraveni pomoci spoluobanm pedevm pi mimodnch situacch. Nesta ale mt chu pomhat a vnovat svmu dobrovolnmu posln potebn as. Mus mt pedevm potebn znalosti a dovednosti, kter jim umon zachraovat ivoty, zdrav a majetek pi mimodnch situacch. K tomu logicky potebuj i potebn materiln vybaven a techniku. Ve na rovni souasn doby. Proto je teba klst akcent na vzdlvn dobrovolnho hasistva, na vzdlvn smyslupln, pinejc skuten zvenou odbornost astnk vzdlvacch akc. Je nutnost vyuvat vech znmch forem vzdlvn. Nezbytn ale je, aby zaala pevldat praktick innost nad teoretickou v rmci vzdlvn.

Je teba brt v vahu, e ve se v tto modern dob neobyejn rychle rozvj, mn, neustle se objevuje nco novho. Tk se to i hasiskch innost. K novm informacm se hasii mus umt dostat.

Je v zjmu hasi, aby tak o vsledcch jejich snaen byla informovna veejnost. Je poteba aby hasii informovali veejnost o svm posln, o svch clech, o svch aktivitch. Clem tto informovanosti je zskat veejnost na svoji stranu, pesvdit veejnost o smysluplnosti sv existence. Nezbytn je i informovanost vzjemn, mezi SDH, jednotkami a dalmi organizanmi slokami hasi.

A prv pomoci hasim naplnit ve uveden poteby maj nov vytvoen strnky www.prodh.cz. Clem autor je umonit v podstat vem hasim a tak jejich pznivcm, aby na tchto strnkch jednodue, zdarma a bez hlubokch potaovch znalost mohli prezentovat svoji innost, svoje poteby, jednodue mohli poskytovat a zskvat informace ze vech oblast innost kter jsou dobrovolnm hasim vlastn.

Sebelep mysly a snahy autor nepovedou k vytenmu cly, pokud se masov, aktivn a plon nebude tato monost vyuvat. Proto vyzvm vechny hasie, v zjmu rozvoje a zven kvality na vysoce lidsky a spoleensky potebn innosti, vyuvejme tchto strnek www.prodh.cz.


spch a zdar Vm i tmto www strnkm peje

Ing.Jan Karger
nmstek starosty SH MS
a editel H SH MS Jnsk Koupele

Termoprdlo DEVOLD  |   Horolezeck vybaven  |   Stany JUREK, PINGUIN  |   Karimatky, spacky  |   boty ASOLO  |   Batohy LOWE ALPINE - doivotn zruka  |   elovky SILVA  |   slevy pro HASIE